ДОГОВІР ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Преамбула

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ФОП Артюха Денис Олександровича, надалі: «Виконавець», про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері освіти з використанням дистанційних технологій на визначених цим Договором та додатками до нього умовах.
1. ПРОПОЗИЦІЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)1.1. Виконавець, керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з консультування у сфері освіти з використанням дистанційних технологій відповідно до умов цього Публічного договору.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Кожна Сторона цього Договору гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.2.2. Договір є обов’язковим для Виконавця з дати його публікації.2.3. Договір є обов’язковим для Замовника з моменту прийняття ним пропозиції Виконавця про укладення Договору в порядку, визначеному п. 2.6. цього Договору.2.4. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору, викладених в Додатках до цього договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.2.5. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) у момент здійснення Замовником однієї з наступних дій:2.5.1. оплатою послуг, що свідчить про прийняття умов договору;2.5.2. фактичним користуванням Послугами.2.6. Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг і користування Послугами, як акцепт (прийняття) оферти.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. У відповідності до умов цього Договору Виконавець самостійно чи із залученням третіх осіб зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги з обраного Замовником курсу підготовки (далі – «Послуга»), а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором та додатками 1 до нього.3.2. Конкретний перелік послуг, їхня вартість та умови оплати, а також терміни надання вказані в Додатку 1, який є невід’ємною складовою цього Договору.3.3. Метою надання Послуги є підвищення рівня загальноосвітніх знань Замовника, або особи, яка виступає представником замовника та безпосереднім користувачем послуг.3.4. Взаємовідносини між сторонами регулюються Цивільним кодексом України та на них не поширюються вимоги Закону України «Про Освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ4.1. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем протягом строку, що визначений Графіком занять з відповідного Курсу підготовки, шляхом проведення онлайн-занять усно та/або в записі за відповідним Курсом підготовки, а також шляхом надання Замовнику доступу до текстових, мультимедійних та інших матеріалів, підготовлених Виконавцем, з відповідної теми згідно програми підготовки та в обсязі передбаченому в Додатку 1.4.2. Отримання послуги (підготовка) здійснюється в навчальних групах в залежності від обраного Замовником курсу підготовки.4.3. Доступ до проходження курсу надається після проведення попередньої оплати обраного курсу Замовником та реєстрації на Платформі (online.ispyt.com).4.4. Час проведення занять попередньо узгоджується із Замовником та може бути змінений за домовленістю сторін у випадку групових та індивідуальних форматів занять, або в односторонньому порядку Виконавцем у випадку вебінарів, лекцій, марафонів, інтенсивів та ін. Формат конкретної послуги описаний в Додатку 1.4.5. Сторони домовились, що послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником:— для онлайн занять та консультацій – послуги вважаються наданими безпосередньо у момент закінчення проведення кожної з сесій, незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні;— для послуг доступу до сервісів та інформаційних матеріалів – послуги вважаються наданими у момент їх публікації на платформі, незалежно від факту відвідування Замовником Платформи або користування матеріалами.4.6. Після завершення строку надання послуг з відповідного курсу або після розірвання договору доступ до Платформи та Особистого кабінету обмежується базовими функціями без доступу до платного контенту та курсів, в тому числі до раніше оплачених.4.7. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне.5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ5.1. Виконавець зобов’язаний:5.1.1. Організувати та забезпечити надання послуг, передбачених цим Договором та Додатком 1 до нього, в повному обсязі, передбаченому освітніми програмами та навчальними планами, на підставі документів, що регламентують організацію освітнього процесу.5.1.2. Забезпечити технічно-організаційні та методичні умови отримання інформаційно-консультаційних послуг згідно обраної Замовником програми підготовки в обраному курсі підготовки, і в обсязі, описаному в Додатку 1.5.1.3. Забезпечити Замовника основними навчальними матеріалами (тестування, конспекти, записи уроків), що відповідають тематиці занять, з можливою наступною перевіркою засвоєних знань викладачем.5.1.4. Забезпечити Замовника матеріалами, що є необхідними для самостійного опрацювання теми, у випадку пропуску Замовником онлайн заняття.5.1.5. Надавати послуги самостійно або через залучення фахівця з конкретної дисципліни згідно внутрішнього розпорядку.5.1.6. Вести моніторинг та перевірку успішності учнів з наданням Замовнику доступу до результатів оцінювання за посиланням.5.2. Виконавець має право:5.2.1 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.5.2.2 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.5.2.3 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.5.2.4. Самостійно складати розклад занять та графік їх проведення; в разі необхідності розклад може бути змінений за згодою Замовника.5.2.5. Переносити за наявності поважних причин терміни проведення занять з повідомленням Замовника дзвінком, СМС-повідомленням або повідомленням у месенджері одразу як стає відомо про необхідність перенести заняття.5.2.6. Вважати заняття, які Замовник не відвідував проведеними та надати Замовнику матеріали пропущених занять для самостійного опрацювання.5.2.7. Відсторонити Замовника від занять у разі порушення ним загальноприйнятих морально-етичних норм поведінки, а також поведінки, що перешкоджає проведенню уроку.5.2.8. Не допустити Замовника до занять у випадку наявності заборгованості по оплаті за навчання.5.2.9. Ініціювати припинення дії договору у разі систематичного порушення Замовником морально-етичних норм та з відшкодуванням збитків, пов’язаних із достроковим припиненням дії договору згідно з бухгалтерськими розрахунками.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА6.1. Замовник зобов’язаний:6.1.1. Оплачувати послугу, що надається, в терміни та в порядку, описаному в розділі 7 цього Договору та в Додатку 1.6.1.2. Надати Виконавцю достовірну інформацію про себе та користувача послуг (ім’я, прізвище, ел. пошту, номер телефону) під час оформлення та узгодження Додатку 1 до цього договору.6.1.3. Повідомити Виконавця про внесення змін до персональних даних, вказаних при реєстрації, для отримання інформаційно-консультаційних послуг в повному обсязі.6.1.4. Відвідувати всі заняття передбачені Програмою та Графіком, відповідально ставитися до завдань Виконавця чи фахівців, виконувати самостійно завдання, дані Виконавцем для роботи на занятті або в якості домашнього завдання, виконувати контрольні тести для контролю успішності в терміни, вказані в описі до відповідного тесту на Платформі.6.1.5. Не розголошувати третім особам дані доступу до Особистого кабінету на Платформі (логін та пароль).6.1.6. Не робити дій, які можуть нашкодити діяльності та функціонуванню Платформи, в тому числі, не підключати шкідливі сторонні скрипти, програми та інше програмне забезпечення, що можуть спричинити неналежну роботу Платформи.6.1.7. Повідомляти Виконавця та/або викладача про можливість відсутності на занятті завчасно, а саме:— для групових занять – у строк не раніше 30 хвилин до початку заняття;— для індивідуальних занять – у строк, попередньо обговорений з викладачем та описаний в журналі успішності;— для інших форматів – попередження не обов’язкове.6.1.8. Дотримуватись загальноприйнятих морально-етичних норм поведінки.6.2. Замовник має право:6.2.1. Вимагати надання замовлених за цим Договором послуг, в погодженому об’ємі та належної якості в час, згідно затверджених Виконавцем і погоджених із Замовником графіком та розкладом занять, які влаштовують обидві сторони на визначеній Виконавцем платформі дистанційного навчання та платформі проведення конференцій.6.2.2. Отримувати від Виконавця необхідні навчальні матеріали згідно Програми занять.6.2.3. Отримати від Виконавця матеріали, що стосуються теми пропущеного заняття для самостійного опрацювання.6.2.4. Замовник має право на припинення дії договору в односторонньому порядку в разі завчасного письмового попередження Виконавця не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до припинення.6.2.5. Отримати від Виконавця залишок невикористаних коштів за навчання у разі дострокового припинення дії договору згідно п. 8.3 та п. 8.6.
7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ7.1. Загальна вартість послуг та умови оплати Виконавця наданих за цим Договором встановлюється згідно з Додатком 1 даного договору та може бути змінена за домовленістю обох сторін.7.2. Оплата здійснюється на умовах передоплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок виконавця, вказаний в Додатку 1 через будь-який доступний сервіс: інтернет-банкінг, каса банку, відділення інших фінансових установ, тощо.7.3. Сумою оплати вважається лише фактична сума коштів, що надійшли на рахунок Виконавця. Вартість послуг не включає комісію, що може стягуватись банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує самостійно.7.4. Датою платежу вважається дата фактичного надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.7.5. Додаткові послуги, не пов’язані з послугами, описаними в даному договорі (наприклад, додаткові індивідуальні заняття, тренінги, тощо), оплачуються за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди або внесення додаткових послуг в Додаток 1.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Замовник та Виконавець несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.8.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 14 календарних днів з моменту отримання письмової та обґрунтованої претензії стороною по Договору.8.3. У разі одностороннього розірвання Договору з ініціативи Замовника, Замовник має право повернути:8.3.1. 100% невикористаних коштів у випадку завчасного попередження про такий намір не менш як за 14 днів до фактичного розірвання договору, після якого доступ до всіх матеріалів блокується;8.3.2. 50% невикористаних коштів у випадку неінформування про розірвання договору завчасно, а доступ до всіх навчальних матеріалів блокується в день повідомлення про розірвання договору. 8.4. У разі неповідомлення Виконавця про внесення змін до персональних та реєстраційних даних або втрати доступу до них (наприклад, зміни номеру контактного телефону, контакту тетелграм, електронної пошти), відповідальність за наслідки покладається на Замовника.8.5. У разі несвоєчасної оплати послуг, надання замовлених Замовником послуг припиняється до часу їх оплати через 7 днів з крайньої дати (дедлайну) оплати згідно Додатку 1, а пропущені за цей час заняття відпрацьовуються самостійно (запис пропущених уроків та тестування надається).8.6. У разі розірвання договору з причини несвоєчасної оплати послуг залишок невикористаних коштів не повертається.8.7. У разі недотримання Виконавцем своїх зобов’язань згідно цього договору та додатку до нього, що перешкоджає отриманню послуг, Замовник має право на одностороннє розірвання договору, а Виконавець, в свою чергу, зобов’язується повернути кошти, які на момент дострокового розірвання договору надійшли на розрахунковий рахунок Виконавця, в обсязі пропорційному не наданим Послугам.8.8. Виконавець не несе відповідальності у разі, якщо надані послуги не збігаються з суб'єктивними очікуваннями замовника (рекомендуємо уточнювати всі принципові моменти з експертом на консультації перед придбанням курсу).8.9. У разі невиконання Замовником взятих на себе зобов’язань з відвідування занять, проходження тестувань та інших завдань, що передбачені навчальною програмою та оцінюються, Виконавець не гарантує високу точність прогнозів та індивідуальних рекомендацій по підвищенню успішності.8.10. Сторона, яка порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо таке порушення було викликано дією обставин непереборної сили.8.11. Сторона, на виконання обов’язків якої вплинули обставини непереборної сили, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана в 10-денний термін надати докази таких обставин. У разі ненадання в указаний термін належних доказів, Сторона позбавляється права посилатись на дії та обставини непереборної сили. В разі, коли обставини непереборної сили безпосередньо стали причиною тимчасової неможливості повного чи часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно даного Договору, то дата виконання зобов’язання відстрочується на термін дії таких обставин.8.12. Виконавець звільняється від відповідальності у разі, якщо невиконання договірних зобов’язань пов’язане з зовнішніми факторами та причинами, що виникли не з вини Виконавця.
9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ10.1. Сторони приймають на себе зобов’язання не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою в процесі співпраці за Договором (за винятком випадків, передбачених законодавством України).10.2. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:— усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються правами інтелектуальної власності;— на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.10.3. Замовник має право використовувати навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на підготовлені Виконавцем навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.10.4. Передрук, ксерокопіювання та копіювання на будь які носії навчальних матеріалів, до яких Виконавцем надано доступ Замовнику, – заборонено.
11. ДІЯ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту даного договору за умовами Додатку 1, а саме надходження оплати Замовника на рахунок Виконавця, що підтверджено відповідним чеком та діє до завершення обраного курсу або курсів підготовки згідно умов Додатку 1.11.2. Зміни та доповнення до цього договору мають вноситись за Додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід’ємними частинами цього Договору.11.3. Зміни у Договорі набирають чинності з моменту підписання Додаткових угод.11.4. Договір вважається розірваним з моменту отримання згоди другої Сторони на таке розірвання або набрання чинності рішенням суду.
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУДія цього Договору припиняється:12.1 За згодою сторін Сторін.12.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.12.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.12.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
13. ФОРС-МАЖОР13.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, блекаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).13.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.13.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.13.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.13.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
14. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ14.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складені в електронній формі.14.2. Електронний документообіг здійснюється між офіційними каналами комунікації Виконавця, вказаними на сайті (Email, Telegram та Viber), та Замовника, отриманими при заповненні реєстраційної форми; або іншими способами комунікації (месенджери Telegram або Viber), якщо такі містять унікальні ідентифікатори особистості, наприклад, електронна пошта або номер телефону Замовника.14.3. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:— заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях;— сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної зі Сторін є унікальна адреса електронної пошти та номер телефону Замовника, що збігаються з вказаними в реєстраційній формі;— сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, або з месенджера прив’язаного до номеру телефона Замовника, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором;— перевірка справжності та достовірності повідомлення, що надходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит;— кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та номеру телефона і недоступність їх третім особам;— при необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що їх роздрукувала.— в якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.
15. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ15.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.15.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
16. ІНШІ УМОВИ12.1. У питаннях, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.12.2. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їхнім дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, Договір укладається ними без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, вони однаково розуміють значення, умови Договору, його природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються цим Договором.
17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ17.1 Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.17.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.17.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місцезнаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.17.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України17.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.17.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.17.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.17.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
18. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯВиконавець:Фізична особа підприємець Артюх Денис ОлександровичЕл. пошта: moc.typsi%40ofniРеквізити для оплати послуг знаходяться в Додатку 1.